• §1

Navn:

Foreningens navn er Søllested Skolebio, ”SKOLE-BIFFEN”

 

Formål:

At fremme filmforståelsen for unge i Søllested og omegn, ved at vise kvalitets film i biografen, Søllested Bio.

 

 • §3

Optagelse af medlemmer:

Som aktive medlemmer kan optages skoleelever fra bh. klasse til 10. klasse, fra samtlige skoler i Søllested og omegn

Aktive medlemmer er de elever der har tilmeldt sig filmforevisningerne i en, elle begge halvsæsoner i skoleåret (efterår-forår).

Kontingentet fastsættes af klubbens bestyrelse. Bestyrelsen sørger for registrering af medlemmerne. Medlemskab er betinget af betalt kontingent. Da aktive medlemmer er under 18 år, er det medlemmets forældre, der har stemmeret ved den årlige generalforsamling.

 

 • §4

Bestemmelser:

Medlemmer kan opdeles, efter behov, i grupper i klasseorden.

Antallet af film pr. halvsæson bestemmes af bestyrelsen.

Filmene sælges primært som filmpakke og der udstedes et adgangskort for en halv-sæsonen, og tilmeldingen er bindende, uanset om kortet benyttes, og tilbagebetaling vil ikke finde sted.

Gruppeindelingerne er fast - uanset om enkelte forælder ønsker mindre/større børn i en anden gruppe.

Prisen (kontingentet) pr. halvsæson opkræves ved tilmelding i biografen, hvor adgangskort udleveres.

Alle film forevises i Søllested Bio efter gældende aftaler mellem klubben, Søllested bio & Kulturhus og Lolland kommune.

Upassende opførelse ved filmforevisningerne vil medføre karantæne og inddragelse af medlemskortet.

Elever der direkte, eller indirekte er årsag til beskadigelse af inventar i biografen, er erstatningspligtig over for biografen.

 

 • §5

Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede forældre. (1 stemme pr. medlem.)

Bestyrelsen og evt. udvalg repræsenterer foreningen i alle forhold under ansvar for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes i slutningen af 2. halvsæson (forår), og indkaldes med mindst 14 dages varsel enten ved opslag på skolerne, udsendelse af indkaldelse eller i foreningens program.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

 

 • §6

Generalforsamlingens afvikling:

På den ordinære generalforsamling skal følgende emner være på dagsordenen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Beretning.
 4. Forelæggelse af revideret regnskab.
 5. Valg af formand, lige år, for 2 år.
 6. Valg af kasserer, Ulige år, for 2 år.
 7. Valg af bestyrelse, for 2 år,

1 medlem i lige år, 2 medlemmer i ulige år.

 1. Valg af suppleanter, for 1 år
 2. Valg af revisor, for 1 år.
 3. Indkomne forslag.
 4. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal og træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Skriftlig afstemning foretages såfremt det kræves. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.

 

 • §7

Foreningens ledelse:

Foreningen tegnes af formanden og kasseren.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant.

Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år, suppleant dog for 1 år, og kan genvælges.

Formanden og et bestyrelses medlem vælges for lige år, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Suppleant og revisor vælges for 1 år.

Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.

Bestyrelsen skal føre følgende bøger: En medlemsliste, en kassebog samt en beslutnings protokol.

 

 • §8

Regnskab:

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal afgives til revision senest 14 dage inden den årlige generalforsamling afholdelse
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

 • §9

Foreningens formue:

Foreningens kontante pengemidler skal, bortset fra den hos kassereren beroende nødvendige kassebeholdning, anbringes på en konto i pengeinstitut. Udtræk kan ske af kasser og formand til betaling af foreningens udgifter.

 

 • §10

Foreningsmøder:

Bestyrelsen fastsætter selv tid og sted for afholdelse af foreningens møder.

Bestyrelsen fastlægger suverænt filmprogrammet.

 

 • §11

Foreningens opløsning:

Foreningens opløsning kan kun finde sted ved den ordinære generalforsamling, hvortil tre fjerdedele af medlemmernes forældre skal være mødt.

Er dette ikke tilfældet, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Denne er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Vedtages foreningens opløsning skal foreningens midler tilfalde SSP-gruppen i Lolland kommune til kriminalpræventivt arbejde.

 

 

REVIDERET MARTS 2007

 

FORMAND.

Kim Heien